Rüyada Ses görmek

İhya:

 • Rüyada sesinin gür çıktığını görmek iyilikle anılmaya,
 • cılız çıktığını görmesi itibardan düşmeye ve korkuya;
 • sesi alçaltmak mütevazi ve mütedeyyin olmaya,
 • sesi gereğinden fazla yükseltmek zulümkarlığa,
 • Her çeşit güzel ses, kime ait olursa olsun, ferahlıkk ve sevince;
 • dinlemesi hoş olmayan tüm sesler üzüntü ve sıkıntıya;
 • Sesini bir alimin yahut saygın bir kimsenin sesinden daha çok çıkarmak ayıp bir işyapmaya ve günaha,
 • Gümüş paraların sesini işitmek rahat ve huzura, sözünü yerine getirmeye,
 • Altın sesi sevindirici habere,
 • Metal paraların sesi şiddetli haberlere,
 • Bir insanın sesini işitmek, bu sesin güzelliği nisbetinde o kimseden iyilik görmeye,
 • Hayvanlardan insan sesi duymak büyük menfaatlere,
 • Arı sesi bayağı bir kimseden gelecek sıkıntıya,
 • Koyun sesi, evin hanımının nezaket ve cömertliğine yahut birinden görülecek iyiliğe,
 • Oğlak, kuzu ve koç sesi bolluk ve sevince, At sesi, yiğit bir kimsedene gelecek hediyeye;
 • eşek sesi akılsız düşmanın yapacağı kötülüğe,
 • katır sesi aksi bir adamın vereceği sıkıntıya,
 • Buzağı, öküz ve inek sesi fitneye düşmeye,
 • deve sesi cihada, faydalı ticarete ve karlı yolculuğa,
 • Arslan sesi heybet ve şiddete, zalim yöneticiden korkmaya,
 • köpek uluması boş sözlere dalmaya,
 • güvercin ötüşü sesle ağlamaya ya da nikaha,
 • kırlangıç sesifaydalı söze yahut Kur’an dinlemeye,
 • karga sesi ayrılık ve ölüm haberine,
 • Vahşi hayvan sesi üzüntü, keder ve korkuya delalet eder.
 • Gaibden gelen ve mahiyeti emir, yasak, korkutmak, uyarmak, müjdelemek ve bilgi vermekle ilgili bütün sesler, rüyadaki şekli
  ……..


  Nablusi: Rüyada insanın seslenmesi, halk arasında iyi isim ve şöhrete delalet eder. Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını gören kimse, halk içerisinde iyilikle anılır ve şöhret kazanır. Sesinin zayıf ç k,ığım gören kimse, bunun aksinedir. Rüyada sesini yükselttiğini gören kimse, sesini yükselttiği miktarca bir kavme musallat olur.
  Rüyada bir insamn sesini işittiğini gören kimse, o insanın sesinin “îoşluğu, makamının güzelliği ve vücudunun sıhhati nisbetinden bir mevkiye geçer. Rüyada bazı hayvandan insan sesi işitilmesi, büyük nıenfaatlara delalet eder. Özellikle hayvan sevdiği ve hoşlandığı hak bir şey söyler ve söyleyen şeyi de tasdik ederse.
  Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini gören kimse, günah işler. Zayıf ses korkuya, sesi alçaltmak ise, mütediyyin ve mü-tevazi olmaya delalet eder. Vali ve rütbeli emniyet mensuplarının rüyada seslerinin zayıf çıkması memuriyetten ayrılarak perişan ve zelil olmalarına delalet eder.
  Gümüş paraların sesi, o paraları kesen melikler arasında çıkacak fitneye; onların sesini dinlemek, vadini yerine getirmeye rahat ve huzura kavuşmaya delalet eder.
  Altunların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir. Gümüş ve demir paraların sesini işitmek ise, şiddetli haberlerdir. Bazı tabirciler, gümüş ve altın paralarm sesleri, güzel söze delalet eder, dediler. Nakışlı olmayan paraların sesi, takva ile ilgili söze delalet eder.

  Halis altın ve gümüşlerin seslerini işitmek, dostluk halinde olursa rüya sahibinin bir yerden işiteceği ve uzamasını arzu edeceği güzel bir söze delalet eder. Eğer düşman ve fitne zamanındaysa münakaşa yapmaya ve söylenen sözün ardının kesilmesini arzu etmemeye delalet eder.
  Arı sesi, kötüleyici, adî bir kimse tarafından yapılması vadedilen şer ve musibetlere delalet eder ki, onlardan kurtulmak, fasık bir kimseden yardım istemeden başka bir şekilde mümkün olmaz. Rüyada duyulan koyun sesi, hanımı tarafından görülecek nezaket yahut cömert bir kimse tarafından yapılacak bir iyiliktir.
  Oğlak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir. At kişnemesi iyi ve yiğit bir kimse tarafından verilecek hediyedir. Eşeğin anırması, akılsız bir düşman tarafından yapılacak kötülüktür. Katır sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir. Buzağı, öküz ve sığır sesi, fitneye düşmektir. Erkek deve sesi, hac cihad ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuktur. Arslan sesi, heybet, şiddet ve zalim bir padişahtan korkmaktır.
  Hayvanat sesi, üzüntü, keder ve korkudur. At kişnemesi, izzet ve kuvvettir. Köpek uluması, boş sözlere dalmaktır. Pars sesi, nazlanmak ve kibirlenmektir. Güvercin ötmesi, sesle ağlamaya yahut nikaha delalet eder. Kırlangıç sesi, faydalı söz veya Kur’an-ı Kerîm’i dinleııek-tir.
  Kurbağa sesi, sevince yahut bekçilerin seslerini işitmece celale, eder.
  Dişi yılan sesi, harp ve korkudur. Merkebin anırması zalimler aleyhinde duadır. Katır sesi, söz ve şüpheli şeyleri yapmaktır. Erkek deve sesi, zorluk ve meşakkattir.
  Arslan sesi, hayrete düşmeye, korkutmaya ve korkutulmaya delalet eder. Kedi sesi, bolluk, koğuculuk ve istihzadır. Fare çığlığı, toplanma, ülfet ve nzıktır. Geyik sesi, vatana olan hasrettir. Kurt sesi, hı *-sızlıkla korkutulmaktır.
  Tilki sesi, firar ve göçmekten korkmaktır. Çakal sesi, hayır ve serde mühim işlere delalet eder. Kedi sesi, hırsız veya fasık bir hizmetçi tarafından yapılacak fenalıktır. Fare sesi, meyhaneci yahut hırsızdan gelecek zarardır. Geyik sesi, güzel bir cariyeye nail olmaktır.
  Kurt sesi, zalim bir hırsızdan korkmaktır. Tilki sesi, keder, yahut yalancı veya adî bir adamm kin tutmasıdır. Çakal sesi, kadınların sesle ağlamaları yahut fakirlerin nimet, zenginlik ve hayır olan ümitlerini kesmiş bulunanların feryad ve figanlarıdır.
  Köpek uluması, pişmanlık, nefret ve zulme çalışmaktır. Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına nail olmaya delalet eder.
  Pars sesi, cimri ve mütereddit bir kimseden yapılacak va’de ve o va’din yerine getirileceğine delalet eder. Deve kuşunun sesi, yiğit ve tedbirli bir hizmetçiye kavuşmaktır. Eğer deve kuşunun sesi, hoşuna gitmezse, rüya sahibine bir ar gelir.
  Güvercin sesi, Müslüman, temiz, örtülü ve okumuş bir kadındır.

  Kırlangıç sesi, bir vaizin va’z etmesi ve azapla korkutmasıdır. Kurbağa sesi, alim bir şahsın veya reis ve sultanın hizmetine girmektir. Bazı tabirciler, kurbağa sesi, kötü bir sözdür, dediler.
  Erkek yılan sesi, düşmanlığını gizleyen bir düşman tarafından korkutulmaya, sonra rüya sahibinin ona galip gelmesine delalet eder. Tabirciler, su kuşu, tavus ve tavuk sesini iyi görmeyerek; onların sesi üzüntü ve kederdir, dediler.
  Karga sesi, ayrılık ve ölüm haberidir.
  Dinlenilmesi hoşa gitmeyen bir ses, üzüntülü ve sıkıntılı bir iştir. Güzel sesler, ferahlık ve sevinçtir.  Seyyid Süleyman: Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında boğazının tıkanarak, sesinin çıkmadığını gören, hayatı boyunca rızk darlığı çeker.
  Bilmediği bir lisanla konuşanın rüyası şöyle tabir edilir: Arapça konuşmak; şerefle yorumlanır. Farsça; büyüklerle sohbet etmek ve onlardan menfaat sağlamaktır. İbranice konuştuğunu gören, mirasa konar. Hintçe konuşan, aşağılık biriyle arkadaş olur. Türkçe konuştuğunu gören, zararlı bir haber duyar. Rumca konuşan, mal konusunda haris olur. Hırslı davranır. Frenkçe konuşan, işinden hayır ve menfaat görür. Ermenice konuştuğunu gören, soysuz biriyle dost olur. Bütün lisanları konuştuğunu gören, dünyaya sahip olup halk arasında itibar kazanır. (Rüyada anadilden başka bir lisanla konuşmak; bu tabirlere göre değerlendirilir. Yoksa, bir Türkün Türkçe yahut Arabın Arapça konuşması yorumlanmaz.)
  Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada faydalı ve iyi bir söz söylemek; hayırdır. Bunun aksini görmek; iyi değildir. Organlarından birinin konuştuğunu gören, bir şahsın aleyhinde şahitlik yapar.
  Kirmani diyor ki: Ses, rüyada şöhretin temsilcisidir. Rüyada güzel ve kuvvetli bir ses duymak; hayırdır, iyi bir şöhretle yorumlanır. Zayıf ve çirkin ses, bu tabirin aksidir. Bir kadının sesinin erkeğinki gibi kalın olması, hayır değildir. Erkeğin sesinin kadın sesine benzemesi ise, zillete uğraması ve hakaret görmesidir.
  Bazı tabircilere göre ses, haberdir.
  Rüyasında kime ait olduğunu bilmediği bir ses duyan, gaipten haber alır. Bildiği bir şahsın yalnızca sesini duymak; hayırdır. Fakat, duyulan ses çirkin ise; rüya zararla yorumlanır. Rüyasında çok hafif bir sesten haber alanın rüyası, aynen çıkar. Kuvvetli, şiddetli bir ses duyanın, eceli yakındır.
  İbn-i Şirin şöyle diyor: Rüyada ses işitmek; o mekan için üzüntü habercisidir. Meçhul bir yerde duyduğu sese cevap veren, vefat eder. Ağlamaklı bir ses işitmek; ferah ve sevinçtir. Gülmekle karışık ses duyan, bir musibetle karşılaşır. Şikayetçi bir ses duymak; üzüntüye sebep olacak bir söz işitmeye delalettir.
  Kirmani yukarıdaki yorumuna ilaveten şunları söylüyor: İhtiyar birinden hayırlı bir kelam işitmek; hayırdır. Rüya sahibi dindarlar zümresinden olup, hakikati söyler. Şayet nida eden, haber veren iyi bir halde değilse, hayır konuşmuyorsa, rüya sahibi halkı azdırır. Doğru yoldan saptırır.
  Bir şey satmak için bağırıldığını görmek; yalana ve kötülüğe delalet eder.

 • Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

  Similar Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir