Rüyada Çarşı görmek

Nablusi: Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide delalet eder. Nitekim mescit, çarşı ve pazara delalet ettiği gibi. Bazan da çarşı ve pazar bir topluluğun kazanarak kar edeceği ve diğer bir topluluğun da elirıdekini kaybedeceği bir harbe delalet eder.,
Cenab-ı Hak «Ey iman edenler — elem verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret (yolunu) göstereyim mi size?» (*) mealindeki ayet cihad’a ticaret ismini vermiştir. Çarşı halkı da muamelelerinde bazısı bazısıyle mücahede etmekte ve mesai sarfederek birbirleriyle uğraşmaktadırlar.
Bir kimse rüyada tanımadığı bir çarşıda bir eşyayı kaybetmiş veya orada bir fayda görmüş yahut bir kumaşında zarar etmiş olduğunu görse, eğer rüya sahibi uyanıkken cihad ve savaşta ise o kimse savaştan kaçarak şehitlik mertebesine nail olmaktan mahrum olur. Eğer Hac’da ise Haccını tamamen yerine getiremez. Eğer talebe ise talebeliği terkeder. Yahut ilmi, Allah (C.C.)ın rızasının dışmda bir gaye için öğrenir. Eğer bu hallerden hiçbirisi onda bulunmaz ise o kimse cuma namazını terkeder.
Rüyada alışveriş ederken bir şey çaldığını gören kimse eğer mücahit ise hainlik yapar ve ganimet malından bir şeyler çalar. Eğer ehramda bulunan hacı ise ehramda olduğu halde avlamr. Veya cinsi münasebette bulunur. Eğer rüya sahibi alim ise münazara yaparken zulmeder yahut dikkatsizce fetva verir.
Veya namazında riyakarlık yapar ya da namaz kılarken imamdan önce rükû ve secde eder. Veyahut yalnız kıldığı namazında rükû ve secdeyi tamam yapmaz. Çünkü izah edilen bütün bu durumlar kötü bir hırsızlıktır.
Bir kimse rüyada bilinen bir çarşının halkı ile dolu olduğunu, yahut yangın olduğunu veya safi ve berrak bir suyun yolun ortasında aktığım, veya o çarşının etrafı saman ile doldurulmuş olduğunu, ya da içinde güzel bir rüzgarın estiğini görse rüya sahibinin ailesinin geçiminin yerinde olduğuna ve onlarm kazanç sağlamalarına eşyalarının da revaçta olmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada çarşı halkının uykuda olduklarım yahut dükkan ve hanların kapannuş olduklarını ya da örümceklerin dükkanlar veya satılan eşyalar üzerinde yuva yapmış olduklarını görse o çarşıda alışverişin durmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada bir çarşının başka bir çarşıya dönüştüğünü ve onun yerine geçtiğini görse dönüşen çarşının durumu onun yerine geçmiş olduğu çarşıda eşyaların birbirinden çıkarılmakta, ayrılmakta ve devredilmekteki haline dönüşür. Nitekim kumaş ve elbise satıcılarının çarşısını, bez çırpıcılarının çamaşır yıkayıp ütü ütüleyenlerin, örgücülerin çarşısına dönüşmesinin görülmesi ise bez satan esnafın kar ve ticaretlerinin ve gösterişlerinin çok olmasına delalettir. Ve çabuk çabuk mallarını devretmelerine delalet .eder. Çünkü onda mal çabuk çıkar ve çabuk devreder.

Eğer rüyada bir çarşı veya pazarda top, çanak, çömlek, bardak, küp ve testi gibi şeyleri yapanları görse, çarşı halkının ticaretlerinin azlığına, kazançlarının cüz’i ve zayıf olmasına delalet eder. Eğer rüyada bir çarşıda arslan besleyenleri, kebapçıları görse yangın, yağma ve harp gibi bir sıkıntı ve belanın o çarşıda meydana gelmesine delalet eder.
Bazı tabirciler rüyada görülen çarşı dünyalıktır, dediler. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve pazar görse, hali geniş ve dünyalığı çok olur. Bazı tabirciler, çarşı üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasına binaen ızdırap, keder, eziyet, münakaşa ve şerri tahrik etmek gibi şeylere delalet eder, dediler. Ancak, daima çarşı ve pazarda kazanmakla geçinen kimsenin oralarda halkın çok oluşunu ve onlarm meşguliyetlerini görmesi hayra delalet eder.
Rüyada bir çarşıyı harap olmuş tamir edilmemiş halde görmek o çarşı halkının işsizlik ve tembelliğine ve bir işle meşgul olmadıklarına delalet eder. Rüyada görülen çarşılar fayda ve rızıklara yani giyilecek şeylere, hastalıklardan şifa bulmaya delalet eder. Bazan da çarşılar yalan ve günaha üzüntü ve sıkıntıya delalet eder.
Çarşılar görmek, hamam, mescit, kilise gibi halkın toplandığı her yere delalet eder. Çarşı görmek bazısı bazısını yiyen her türlü balıkları toplayan denize delalet eder. Çarşı ırz hakkında meydana gelecek kötülüğe delalet eder.
Çarşı her şeyden alakasını kesip, ancak, Hakka meyleden kimse için kaçındığı ve sakındığı şeylere girmesine yahut dünyaya meyi ve rağbet göstermesine delalet eder. Bazan da çarşı görmek, tevazu etmeye nefsinin isteklerini yerine getirmeye delalet eder. Özellikle rüya sahibi ile beraber yüklendiği bir şey olursa.
Rüyayı gören çarşıda sesini yükselterek Allah (C.C.)’ı zikrettiğini görse iyilikle emredip kötülükten nehyetmesine delalet eder. Rüyada çarşı ve sokaklarda halk bulunmasa veya çarşı halkının ölmüş olduklarını görse, alış-verişin durmasına veya zulmün meydana gelmesine yahut afet ve bela erişerek malların telef ve helak olmasına yahut piyasanın pahalı olmasına delalet eder.
Bazan da çarşıyı görmek, yetişkin kimsenin evlenmesi veya evladın çoğalması yahut sanattaki ilim ve amele hacca gitmek, zekat vermek Allah yolunda cihad etmek ve geceleyin ibadet etmek ve alışverişte bulunmak yahut rehin ya da veresiye alış-verişlerle uğraşmak gibi çaresiz olarak çarşıya girmesini gerektiren teklifler altında olmaya ve meşakkatli işleri üzerine almaya delalet eder.
Bazan da çarşı insanın kitabına, vaazına, okumasına, rütbesine, oyun oynamasına, vaaz ve okumasındaki hatasına delalet eder. Her Çarşı ve pazar için kendisine mahsus bir tabir vardır.
Eğer rüyada kitapçılar çarşısını görse hidayet ve tevbeye, şer ile mücadele yapılmasına delalet eder.
Rüyada eczacılar çarşısını görmek sevinç verici haberlere zevce ve evlada delalet eder. Helvacılar çarşısını görmek îman ve islama delalet eder. Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işim gizli tutmaya delalet eder. Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve ziynetlere, zevce ve evlatlara delalet eder.
Sarraflar çarşısını görmek, nesir ve nazım sebebiyle ilme, sözü düzeltmeye ve fakirlikten sonra zenginliğe delalet eder. Bu rüya bazan mahkemeye delalet eder. Bu tabir orada sözün değişmesine ve ölçülü bulunmasından dolayıdır.
Bakırcılar çarşısını görmek, şer ve sıkıntılara, baş ağrısına, bekar için evlenmeye evlat ve cariye sebebiyle ferahlık ve sevince delalet eder. Silahçılar çarşısı harp ve münakaşaya ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Esir pazarım görmek izzet ve şöhrete veya garip haberlere muttali olmaya delalet eder. Bazan da esir pazarı hayvan pazarına delalet eder. Yüncüler çarşısı, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala delalet eder. Pamuk çarşısı malın artmasına rızka ve batıldan hakkın meydana gelmesine delalet eder.
Tohum çarşısını görmek nesle ve ziraat yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydalara delalet eder. Sebze çarşısını görmek, çoluk çocuğunun nafakasını kısaltmaya ve geçimin darlığına delalet eder. Bazan da bu rüya güç şeyi kolaylaştırmaya delalet eder.

Balık pazarını görmek rızka ve helalden olarak birbiri arkasın-ca meydana gelecek fayda, menfaat ve akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden haber vermeye delalet eder. Kasapçılar çarşısı kendisinde kan dökülmesine yarayan bıçak ve satır gibi aletler bulunmasından dolayı savaş meydanına delalet eder. Zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek arzu ve şehvetlerin harekete gelmesine ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.
Ekin biçici ve yün kırkıcıların çarşısını görmek üzüntü, keder ve sıkıntılara, halıcılar çarşısını görmek, deniz yolculuğuna delalet eder. Saraçlar çarşısını görmek, kara yolculuğuna delalet eder. Meyveciler çarşısını görmek salih bir amele ilim ve evlada delalet eder.
Meyhaneciler çarşısını görmek ferahlık ve sevince delalet eder. Bazan da bu rüya, Arap olmayan kimselerle düşman olmaya delalet eder. İlaç için bitki kökü satılan çarşıyı görmek, malı muhafaza etmeye ve sırlan gizli tutmaya delalet eder. Buğday çarşısını görmek, ucuzluk ve bolluğa korkudan emin olmaya delalet eder. Keresteciler çarşısını görmek nifak tefrika ve bir araya gelmeye delalet eder.
Demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya delalet eder. Bazan da bu rüya rızık ve menfaata delalet eder. İpekçiler çarşısını görmek izzet, mal ve salih amele, mumcular çarşısını görmek, günahkarlar için tövbeye, sapıklıkta bulunan kimsenin hidayetine delalet eder.

Kavafçılar çarşısını görmek, yolculuğa bazan da hayvan, cariye ve köle satılan çarşıya delalet eder. Çadırcılar çarşısı yolculuğa bazan da ölüler için kefen satılan çarşıya delalet eder. Kan alıcılar çarşısını görmek üzüntü, keder,, sıkıntı, hastalık, tazminat verilmesi lazım gelen şeylere ve şartlara bazan da şahitler çarşısına delalet eder.
Hasırcılar çarşısı, kabızlık sebebiyle meydana gelen hastalığa bazan da kalaycılar çarşısına delalet eder. Sandıkçılar çarşısı, hafıza ve anlayışa delalet eder. Aşçılar çarşısı, hastalıktan şifa bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine delalet eder. Şişeciler çarşısı, riya, nifak ve kovuculuk etmeye delalet eder. Yaprakçılar çarşısı bezciler çarşısına, mahkeme olmaya ve mazlumun muzaffer olmasına ve zalimden intikam almaya delalet eder.
Hakim, vezir ve emirler için olan çarşı ve pazarı görmek iyi değildir.

(*) Sûre-i saf, ayet 10.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts