Rüyada Saç görmek

İhya: Mala ve uzun ömre; Saçın normal olarak uzaması zenginliğe ve uzun ömre, aşırı uzaması erkek için gam ve
kedere, kadın için hoş geçime, değerli olmaya, nefsine hakim olmaya, Erkeğin başını tıraş etmesi hacca,
yolculuğa, şeref ve itibara, makam ve mevkiye;; Devlet memurunun satını tıraş etmesi görevden alınmaya,
Kadının saçını tıraş etmesi kocasının yahut yakın akrabalarından birinin vefat etmesine, Kadının saçının
kısmen yahut tamamen kesilmesi eşiyle kavga etmesine ya da musibete, Kadının saçını tamamen beyazlaşmış
görmesi kocasının fısk ve günahına, istikametten ayrılmış olmasına; Saçlara ak düşmesi dinde güzelliğe yahut
malda meydana gelecek noksanlığa, Saçlarının döküldüğünü görmek anne ve baba cihetinden gelecek
üzüntüye, Dağınık saç malın israf edilmesine, Genç olan kimsenin saçının ağardığını görmesi ağırbaşlı olmaya
yahut yoksulluğa, Saçın azalması hapse, borca yahut yoksulluğa, Saçsız olduğu halde takma saç (peruk)
giydiğini görmek refah ve bolluğa, Dazlak (kel) olduğunu görmek gam ve kedere;kel olduğu halde saçının
tekrar bittiğini görmek izzet ve şerefe, hayra ermeye, Saçını tarakla taramak izzet ve devlete, taranken beyaz
kıl vs. düşmesi, eline geçecek maldan infak etmeye, Saçını yıkadığını ve sularının aktığını görmek başkalarının
durumuna muttali olmaya, onların da kendi durumunu biliyor olmasına, Ensesini tıraş etmek borcunu ödemeye,
Saçın büklüm büklüm olması menfaat ve hayır meydana gelmesine, Kıvırcık saç sünnete uymaya yahut rehin
vermeye, Saça kına yakmak kadın için sevince, fera


Nablusi: Rüyada görülen kadayıf saçı, sıtma ile meydana gelen hastalığa delalet eder. Zira sıtma, sıtmalıları ateş içerisinde bırakır. Saç da üzerine konulan şeyleri böylece kızdırır.
Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına delalet eder. Bundan dolayı saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır.
Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçınm kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan tedenni eder.
Kıvırcık olan saçını düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, liderinin malı dağılır. Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin, liderinin ise malı artar.
Bazı tabirciler, silah taşıyan için saçın gürlüğü, kendisini onunla koruyacak ve kendisine hibe edilecek başka bir koruyucu alete delalet eder, dediler.
Rüyayı gören silah taşımıyor ve kendisi de zengin ise, gördüğü saç onun malı; eğer fakirse, borçlanır. Saçını kıvırcık gören kimsenin lideri, ululuk ve şerefe nail olur.
Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldür. Çünkü onlar bezek için başkalarının bile saçlarını kullanırlar.

Saçının çoğaldığını, sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başında birtakım örükler yaptığını gören kimsenin, üzerinde biriken borçlara delalet eder.
Rüyada görülen saç, sahibi için maldır.
Bıyık ve koltuk altı kıllarını traş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.
Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye delalet eder. Bunların dışında, fakir ve kör olan insanlann rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine delalet eder.
Saçınm mutad yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Hac zamanı saçmı kesmek veya onu kısaltmak emniyete delalet eder.
Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine delalet eder. Bazı tabirciler, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine delalet eder, demişlerdir.
Haşimî kabilesinden bulunan bir zatın saçlarının uzadığını görmesi, birtakım kölelere malik olmasına delalet eder.
Usta bir binicinin saçmın uzadığını görmesi, silah ve zînetinin artmasıdır.
Saçını at saçı gibi gören kimse, hırsız veya kaçmış bir köle ise ele geçer. Eğer hürse, köle olmaktan kendini korusun.
Saçını domuz saçı gibi gören kimse, şiddet ve belaya uğrar.

Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.
Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna delalet eder.
Rüyada saçınm açıldığını gören kadının, kocası kaybolur. Saçının devamlı açık kaldığını görse, kocasının ona tekrar dönmeyeceğine, eğer kocası yoksa, ebediyen evlenmeyeceğine delalet eder. Saçınm sık ve çok olduğunu, Onları da halka gösterdiğini gören kadın, halk içinde re-zü olur.
Başında saçtan boynu olduğunu gören kimse, güçlüdür.
Başının ön tarafındaki saçlarım dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur. Arka tarafındaki saçlarını dağınık gören kimsenin ise, ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına delalet eder.
Başının sağ tarafından saçınm dağıldığını gören kimsenin erkek akrabalarına, sol taraftan dağıldığını görmek ise, kadın-akrabalarına gelecek bir belaya delalet eder. Eğer o kimsenin erkek vf. kadın akrabası yok ise, o zarar kendisine raci olur.
Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına delalet eder. Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, aynca celadet ve şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına delalet eder.

Saçının uzamasını arzu eden kimsenin saçının haddinden fazla uzadığını görmesi, ihtiyaçtan kurtularak borcunu ödemesine ve ailesine bolluk getirmesine delalet eder.
Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez bir şekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.
Bazı tabirciler, saç uzunluğunu, yaramazlığın devam etmesiyle, bazdan da, rüya sahibinin çocuğunun çok olacağıyla tabir etmişlerdir. Bir kısım tabirciler ise, Allah’tan çok korkacağına, murakabe halinde bulunacağına ve dünyada üzüntülü ve kederli olacağına işarettir.
Bir kimse saçı uzun olduğu halde kısa olarak görse, gam ve kederi gider. Rüyada saçım yolan kimsenin malına bir bela ve musibet erişir.
Hac mevsiminin dışmda saçını kestiğini gören kadınla kocası arasmda, şer, husumet ve düşmanlık meydana gelir. Eğer bunu hac mevsiminde görürse, din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına delalet eder.
Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, haberi olmadan kocası, o kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.
Rüyada saçını normal olarak yağlandığmı görmek, zinettir. Eğer yağı normalden fazla sürdüğünü görse, üzüntü ve kedere düşer. Eğer yağın kokusunu alırsa hayırla anılacağına alamettir.
Başını bitlediğini gören kimse, kusurlarından bir kısmına muttali olur.

Başını taradığını ve bu arada bitlerin düştüğünü gören kimse, kendisine düşecek miras malından sadaka verir. Veyahut kendisinden ayıp olan bir şey meydana gelir.
Bir kimse kendi saçınm bakla olduğunu görse, malının tamammı kaybeder. Veya az bir kısmı kendisine kalır.
Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmiyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır. Elinin içinde kıl bittiğini görene, bir menfaat erişir.
Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya; fazla ise, keder, hüzün vs. şeylere delalet eder.
Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.
El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazandığı şeyler ondan gider. ‘
Baldırlarının çok kıllı olduğunu ve onları ördüğünü gören kimseye, mal isabet eder. Şu halde o kimse Allah (C.C.)’dan korksun.
Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin zayi ve elinden çıkmasına delalet eder.
Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye delalet eder.
Kadınm, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye delalet eder.
Bazan saç ekilmiş tarlaya, mala, şöhrete, kız için kocaya; bekar erkek için de zevceye ve kendisiyle iftihar edilen ve dünya zineti sayılan çocuğa delalet eder.

Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına delalet eder.
Eğer rüyada saçlarını bağiasa veya bezetse, saçın delalet ettiği kimsenin iyilikte bulunmasına ve sözünde durmasına delalet eder.
Saçını yolmayı ve kesmeyi istemeyen kimsenin, rüyada saçını yolması veya kesmesi, birisinden alakasını kesmesine veya malından israf etmesine delalet eder.
Saçını kesmek, ilim ve hidayete; eğer hac mevsiminde olursa, bazan hac yapmaya da delalet eder.
Rüyada saçını örse, bütün mal ve ziraatını düşürmeye delalet eder.
Başını taraşa veya başından bitleri ayıklasa, kendi yerinden müf-sitleri çıkarmaya delalet eder.
Bir erkek başını hanımının taradığını görse, bu rüya bazan da başı taranan kocanın, hanımını kaçırmasına delalet eder.
Kendisine saçım uzatmak uygun olmayan kimsenin, rüyada saçının uzadığını görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntılara delalet eder. Ancak asker ve çocuk gibi saçlarını uzatmaları uygun olan kimseler için de,„ onların güzel hallerine, mallarının artmasına ve durumlarının kapalı kalmasına delalet eder.
Adete muhalif olarak saçın pek fazla uzaması, şöhrete, borçlara, durumunun perişanlığına, keder ve sıkıntılara delalet eder.

Bazan saçın güzelliği salih amellere, bazan da saçın güzelliği, uzunluğu ve örülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delalet eder.
Rüyada görülen saç, güzel olursa, hayırlı haber talep etmeye, eğer saç çirkin olursa, hayırsız haber talep etmeye ve titreme hastalığına yakalanmaya delalet eder.
Rüyada saçlarının üç örük örüldüğünü gören kadın, kocasından üç talakla boş olur. Eğer o kadın hasta ise, ölür.
Rüyada kendisini uzun ve omuzlarına sarkmış gür saçı olduğunu gören kimseye, bir uzun yılan hücum eder, veya onun üzerine düşer.
Eğer insan saçının başka bir hayvan saçı gibi olduğunu görse, zahmet ve meşakkat çekmeye delalet eder. Eğer o adam fakirse bazan da zengin olur.
Kaş, kirpik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkek için zinet, kuvvet, elbise ve daimi bir maldır. Koltuk ve kasık kılı gibi kendisinde fayda ol-mıyan kılın rüyada fazlalığı üzüntü, sıkıntı ve sünnetten ayrılmaya delalet eder.
Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür. Burun kılı, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.
Yalnız ve kocasız bulunan kadının bedeninde kıl görülmesi, onun kocasız durmasına veya erkek gibi çoluk – çocuğunun işlerini yürütmesine delalet eder.
Küçük çocuk için saç uzun ömürlü olmasına delalet eder.
Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe çalışmasına delalet eder.

Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının. hamile olduğuna delalet eder.
Sıkıntı ve mihnet içinde bulunan bir kimsenin rüyada saçmın çokluğu, onun sıkıntısının artmasına ve saçlarının dökülmesi, onun sıkmtı ve mihnetinin gitmesine delildir.
Sevinçli bulunan bir kimsenin rüyada vücut kıllarının fazlalığı, sevinç ve zenginliğinin artması; vücut kıllarının dökülmesi ise, zenginliğinin gitmesidir.
Vücud kıllarının beyaz olduğunu gören kimse, zenginse onun malına zarar erişir. Eğer fakirse ödemesi mümkün olmayan borcun zamanı geçer ve o fırsat elden kaçar.
Rüyada vücut kıllarının dört ayaklı hayvan veya arslan kılına dönüştüğünü görmesi, o kimsenin sıkıntıya düşmesine delalet eder.
Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyayı görenin borcuna delalet eder.
Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer.
Bir kadın rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görse, kocasının malıyla zengin olmasına delalet eder.
Rüyada yanağının üzerinde güzel saç bulunduğunu gören kimsenin, göğsü sağlam ve gönlü temiz bir adam olduğuna delalet eder.
Yanakları üzerinde saç olmadığını gören kimsenin, pis bir adam olduğuna, at saçı gibi saçı olduğunu gören kimse, abid, zahmet ve meşakkat çekmesine delalet eder. Bu rüya salih kimseler hakkında işlerinin birbirine bağlanmasına delalet eder. Çünkü atın saçı bir tarafa bağlanır.Seyyid Süleyman: Bir erkeğin rüyasında saçının çok uzadığını görmesi, üzüntü ve endişedir. Rüya sahibi kadınsa, kıymeti artar.
İbn-i Şirin demiştir ki: Hac zamanı saçının traş edildiğini görmek; dinde salah, selamet ve günahlara kefaret-tir. Haram aylarda traş olmak; borç ödemek ve kederden kurtulmaktır. Mevki sahibi biri traş olduğunu görürse; azl edilir. Saçını traş ettiğini gören kadın, kocasını veya yakın bir akrabasını kaybeder. Saçının tamamen veya kısmen kesildiğini gören kadın, kocasıyla kavga eder. Bir rivayete göre, musibete uğrar. Bir kadının saçının tamamiyle beyazlaması, kocasının dalalete düşeceğine işaret eder.
Kirmani bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Padişah için; asker, kadın için; kıymet ve şeref, halk için, üzüntü, fukara için; ibadet ve takva, hac etmemiş olanlar için; hac. Başının traş edildiğini veya saçının kökünden koptuğunu gören kadının, namusunda noksan olur. Saçın kırlaşması; din kuvvetine, bir rivayete göre; mal kaybına işarettir. Saçlarının kendi kendine döküldüğünü gören, ana babası yönünden üzülür.
Ebu Said’ül Vaaz’a göre saç; rüyada şunların temsilcisidir: Mal, uzun ömür, hayır, itibar ve makam. Dağınık ve uzun saç; malın dağılmasına işarettir.
İbn-i Şirin diyor ki: Genç bir adamın saçının beyazlaması, fakirlik alametidir. Saçın azaldığını görmek; iyi değildir. Zaruret, borç veya zindandır.
Saçsız olduğu için peruka takanın refahı artar.
Başının tamamen saçsız olduğunu gören; sıkıntıya düşer, hakarete uğrar. Kel olduğu halde, başında yeniden saç bittiğini görenin; şerefi artar. Saçı tarakla taramak; büyük ni’mettir. Şereftir.
Saçın büklüm büklüm olduğunu görmek; hayır ve menfaattir. Bu rüya köle ve cariye için iyi değildir. Kıvırcık saçının düzeldiğini gören köle, azat olur.
Cafer-i Sadık saç traşını şunlarla yorumluyor: Hac, sefer, itibar ve mevki. Bir devlet idarecisinin saçını traş ettiğini görmesi, iyi değildir.
Bazı tabirciler saçın haddinden fazla uzamasını iyi saymamışlar, geçim hususunda müşkülatla, sıkıntı ile yorum-lamışlardır. Savaşmakta olan biri için, saç tıraşı iyi değildir. Saçlarının çok fazla uzadığını gören kadın, nefsinden emin olur. Bir rivayete göre, evladı olmaz. Bir kısım tabirci harp zamanı haricinde saçını tıraş edenin; zengin olacağını, ailesini iyi geçindireceğini söylüyor. Fakat savaşmakta iken ve haram aylarda ise, ana veya babanın kaybıdır.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts